Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach - oddziały gimnazjalne

Strefa rodzica

 

INFORMACJA

DLA RODZICÓW

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach informuje

o możliwości ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej     - ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla dzieci uczęszczających do szkoły

 

   OFEROWANA POMOC

 • zasiłki celowe (np.: dofinansowanie  zakupu podręczników  i art. szkolnych, na pokrycie całości lub części kosztów zakupu odzieży i obuwia dla dzieci),  
 • posiłki w stołówce szkolnej,
 • świadczenia pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku / żywności,
  • zasiłek okresowy.

 

 

   Jak ubiegać się o pomoc?

 • Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub pisemnie za pośrednictwem poczty.
 • Zgłoszenia może dokonać również przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.
 • Po wpłynięciu wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu wnioskodawcy. Poznaje jego sytuację i na tej podstawie planuje pomoc.
 • Pracownik socjalny zbiera również informacje dotyczące osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących oraz o innych osobach zobowiązanych do udzielenia pomocy.
 • Należy przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne wymagane zaświadczenia.
 • Pracownik socjalny może również domagać się złożenia oświadczenia o stanie majątkowym.

     Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy

     przyznania świadczeń  pomocy społecznej.

 

  

 

   Kryteria dochodowe, jakie musi spełnić rodzina:

 

 • w przypadku ubiegania się o pomoc w formie zasiłku celowego - dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego ustalonej na podstawie uchwały Rady Miejskiej Pniewy  tj. 650,- zł netto,
 • w przypadku ubiegania się o pomoc w formie posiłku  lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności - dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150%  kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 771,- zł netto ,
 • w przypadku ubiegania się o pomoc w formie zasiłku okresowego - dochód

na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kryterium dochodowego na osobę w rodzinie  tj. kwoty 514,-zł netto.

 

   Powody uzasadniające ubieganie się o pomoc (przy spełnieniu kryterium dochodowego), to np.:

 • sieroctwo,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych)

- lub inne okoliczności uzasadniające udzielenie pomocy społecznej.       

 

Wszelkich informacji udzielają:

 • pracownicy socjalni tut. Ośrodka, ul. Wolności 1

(parter, biuro nr 1) w dni robocze - w godzinach od 900 do 1400 ,

 

 • telefonicznie pod nr (61) 2936504 

w  godzinach urzędowania: tj. od poniedziałku do piątku od 730  do 1530 .                                                                


Niezbędna dokumentacja:
---------------------------------------------------------------

Dodatki mieszkaniowe
Fundusz alimentacyjny 
Stypendium szkolne
Świadczenia wychowawcze
 
Świadczenia rodzicielskie 
Świadczenia rodzinne 
Dodatek energetyczny